SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Historie - nejstarší historie

-ZALOŽENÍ-

Myšlenka založit hasičský sbor vznikla u nás v r. 1901 za starostování pana Fr. Pijána. Obecní výbor snahu tu podporoval a hasičské stanovy schválil a potvrdil dne 24. března 1901. Dne 24. května t. r. zaslány byly ke schválení na c. k. místodržitelství. Schváleny byly dne 4. června 1901. Ustavující valná hromada se konala v obecním hostinci 21. července 1901. Dostavil se též župní dozorce hasičský pan Karel Malý, učitel z Březníka.

Členů se přihlásilo a bylo přítomno 18 činných a 2 přispívající:

Horák Fr. č. 1
Tomek Jos.
Peřina Jos.
Drápal Vinc.
Drápal Jan 43
Adam Fr.
Vyskočil Fr.
Došek Fr.
Florián Andřej
Korda Jos.
Matoušek Fr.
Soukop Kar.
Matoušek Jos.
Peřina Fr.
Soukop Fr.
Piján Fr.
Horák Jos.
Horák Fr.
Vaněk Fr.

Do správy zvoleni:

náčelník a místopředseda: p. Fr. Matoušek
starosta: p. Fr. Piján
jednatel: p. Ferd. Horníček
pokladník: p. Fr. Vaněk
podnáčelník: p. Fr. Soukop
četaři ochránců, střikačníků: p. Vinc. Drápal a p. Fr. Došek 32
zbrojíř: p. Kar. Soukop

Dozorce župní bratr Karel Malý učitel z Březníka přál činovníkům všechen zdar v nastávajících pracích a sboru hasičskému rozkvět. Na zdar.

-SBOR V ROCE 1903-

Již v r. 1903 čítal sbor 61 členů, lidé si uvědomovali důležitost sboru v obci, jeden druhému pomáhal chránit majetek.

Cituji slova slibu hasičského: „Slibuji, že budeme tělem a duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a svědomí povinností občanských a hasičských.“

Tato slova vystihují nutnost zamyslet se a podle nich se chovat. Zloba a nenávist mezi lidmi dojdou někdy tak daleko, že jeden druhému závidí jeho majetku a pak dochází k tomu nejhoršímu, k zapálení majetku jak se zmíním později.

-UČITELÉ VE SBORU-

Ve sboru pracovali zdejší učitelé, kteří vnášeli do práce určitý respekt, vážnost a dovednost vysvětlení důležitosti práce ve sboru. Pan řídicí učitel Ferdinand Horníček byl mezi zakládajícími členy. Dále to byl řídicí učitel Josef Borek, který působil ve sboru a řídicí učitel Josef Budil, který v r. 1921 zastával funkci starosty sboru. Po zvolení starostou promluvil citově ke členům.

Cituji: „Vstoupil jsem mezi Vás z nejčistších pohnutek. Hlavní byla ta, že si sboru hasičského i všeho hasičstva vážím, poněvadž jsem si plně vědom krásného humánního úkolu hasičstva a jeho práce, která však bohužel dodnes jest veřejností neuznávaná. Jmenujte se navzájem bratři. Odhaž každý z Vás stavovskou pýchu, ty bohatý viz ve svém chudobném bratru hasiči skutečného bratra a hleď ať to bratrství dokážeš všude a ve všem. Konečně připomínám Vám kázeň sboru. Kázeň je nutná, choďte se pilně vzdělávat a ku cvičením dostavujte se všichni. Slibuji Vám, že se přičiním, aby chvíle, jež budeme pospolu, byly nám nejen užitečné, ale příjemné.“ Tolik citát.

Po roce odešel na školu do Mohelna a zakrátko do Náměště.

-PAMÁTNÍK-

V r. 1923 předalo obecní zastupitelstvo odhalení památníku padlých hrdinů I. světové války. Slavnost byla pořádána dne 15. července 1923. Socha byla zhotovena akademickým sochařem panem Jos. Amanem z Brna. Na jejím umístění a úpravě okolí se svou prací podílel především hasičský sbor.
Po odhalení památníku byla volná zábava v obou hostincích. Koncertovala hudba Cyrila Horáka z Oslavan.

-ROZŠÍŘENÍ SBORU-

V roce 1922 přistoupil do sboru řídicí učitel František Lemberk, který byl zvolen po krátké době vzdělavatelem sboru. V roce 1929 bratr František Lemberk navrhl založit hasičský dorost, byl jednohlasně schválen a řádně projednán. Návrh na zřízení sanitní čety byl též přijat a dojde k uskutečnění, jestli se přihlásí dostatečný počet členek.

-ŽENY VE SBORU-

Do sanitní čety přistoupilo 9 členek a to:

Rostislava Lemberková jako četař
Leopolda Doležalová
Ludmila Adamová
Julie Blažková
Františka Došková
Hedvika Došková
Antonie Horáková
Marie Kseliková
Marie Vaňková

Dne 21. června 1936 pak se sborem a sborovým praporem prvního župního sjezdu župy jednašedesáté v Náměšti n/Oslavou předvedly školní cvičení se strojem a to 3 sestry a 4 dorostenky.

Obsluha: vel. Rostislava Lemberková
č.1 Doležalová Leop.
č.4 Došková Fr.
č.2 Adamová Lud.
č.5 Peřinová L.
č.3 Blažková Jul.
č.6 Horáková Ant.

Sestry pracovaly se strojem bezvadně a plně si zasloužily oněch projevů spokojenosti ze strany obecenstva i bratří hasičů. Sestry též poskytovaly první pomoc jak při požárech, tak i občanům běžně.

-NÁMĚŠŤSKÁ ŽUPA-

V roce 1931 byl bratr František Lemberk zvolen náčelníkem sboru. Téhož roku byl zvolen delegátem ohledně založení Náměšťské župy, na níž byl zvolen jejím velitelem. Navrhl a prosadil „Návrh na založení župní pohřební pokladny“, který byl jednohlasně a za bouřlivého potlesku schválen.

-30.LETÉ VÝROČÍ-

Dne 14. srpna 1931 oslavil sbor 30tileté trvání hasičského sboru spojeného s předáním praporu. Prapor, který vlastnoručně vyšili, věnovali manželé Lemberkovi místnímu sboru. Do pamětní knihy napsali:

Cituji: „Bratrský sbore! U příležitosti oslavy třicetiletého trvání sboru dovolujeme si Vám věnovati sborový praporec. Činíme tak z lásky k velkolepé myšlence dobrovolného hasičstva, z lásky k Vám, bratři a sestry.
Přijmětéž proto tento dárek tak, jak jest námi podáván.
A zbude-li Vám někdy v běžném Vašem životě trochu času a trochu místa v srdcích Vaších, věnujte nám malou vzpomínku, až nás tady už více nebude.“
V Senoradech, dne 14. srpna 1932. Podepsáni
František Lemberk,Rostislava Lemberková
t. č. náčelník choť řídicího učitele, t.č. četař samaritán

-ŽUPNÍ VALNÁ HROMADA-

V r. 1933 se sbor zúčastnil župní valné hromady v Opatově. Delegáty byli bratr náč. František Lemberk, bratr vel. Drápal Inocenc, četař sanitární stráže sestra Rostislava Lemberková a jednatel bratr Horák Ed.

-OKOLNÍ SBORY-

Při otevření hasičské zbrojnice v Biskoupkách se zúčastnil sbor hromadně se svým praporem, kde velmi přiléhavě a taktně za pozornosti všech přítomných promluvil též náš bratr náčelník František Lemberk o vzájemné spolupráci místního a našeho sboru. Dále se sbor zúčastnil výletu hasičského v Nové Vsi a Biskoupkách.

Při trvání sboru v Mohelně, kde oslavovali 50 let od založení, se sbor zúčastnil se svým praporem a všemi členy.

Senoradský sbor vedl br. velitel pan Drápal Inocenc. Na této slavnosti promluvil též župní velitel br. náčelník Fr. Lember. Jeho slovům se zájmem naslouchalo mnoho přítomných a ocenilo bouřlivým potleskem.

Dne 20. srpna 1933 bylo provedeno Okrskové požární a samaritní cvičení, které provedlo dobrovolné hasičstvo VI. okrsku Hasičské župy č. 34 a to v Senoradech. Po skončení byla veselice na návsi, hrála kapela p. Matušky.

-FRANTIŠEK LEMBERK-

To je výčet z mála akcí řídicího učitele, náčelníka a velitele Náměštské župy, dobrého organizátora, vlídného člověka, pracovitého, důsledného a kamarádského bratra Františka Lemberka. Nedá se slovy vyjádřit ani popsat jeho činnost ve sboru, obci a v župě Náměštské, laskavá jeho slova při různých vystoupeních na akcích konaných při různých příležitostech. Jeho slova povzbuzovala, poučovala každého posluchače, dovedl ke každé situaci slovy vyjádřit svůj úsudek na věc.

Cituji k událostem v r. 1939. Br. František Lemberk: „Po osudových chvílích, které pro naši vlast přinesly tolik žalu a pokoření, zůstává v duši člověka hořko. Hledá se vina. Nejsme povoláni k tomu, abychom soudili. Musíme bolest nechat přebolet a zapomenout všeho zlého a všeho nepříjemného. Jako hasiči ve svém sboru musíme se věnovat opět práci. Tu práci třeba zmladit a znovu zorganizovat. Hlavní věcí jest nalézti v ní opět zalíbení a chuť.“ Fr. L.

V roce 1940 citát z hodnotící schůze bratra náčelníka: „Tak jako stárne člověk, stárne i sbor, jestliže se nepostará o mladé síly. Je potřeba zařaditi do sboru mladé síly a v dostatečném počtu, aby celá práce ve sboru omládla. Je to nejenom potřebná nutnost, ale i příkaz dnešní doby. Tož hledejme a získávejme síly mladší pro náš sbor a hlavně chtějme je hledati a získati. Vlasti zdar.“ Fr. L.

V červnu 1942 skončila práce člověka, řídicího učitele, bratra náčelníka a župního velitele Náměstské župy. V obci, ve sboru a v okolí nastal smutek, nejistota, co bude dál. V novinách se objevil krátký článek.
„Senorady. Gestapem byl odvlečen a v červnu v Kounicových kolejích v Brně zastřelen řídicí učitel František Lemberk za to, že nechal ve svém bytě přespat gestapem hledaného učitele z Ivančic.

Sbor ale nezapomněl. Dne 15. května 1946 předvečer ve zbrojnici uspořádal pietní vzpomínku na bratra Františka Lemberka.
Této pietní akce se zúčastnila vdova po popraveném – paní Rostislava Lemberková s přízní. Všechny sestry a bratři sboru a bratři z Oslavan, Lhánic, Mohelna a okolí a mnoho místního obyvatelstva. Všichni společně uctili památku dvěma minutami ticha.
Dne 16. května 1946 místní sbor za účasti MNV odhaloval pamětní desku bratru Františku Lemberkovi.

Toho dne dopoledne v 9 hod. byla konána slavnostní mše na návsi před obecním domem. Odpoledne ve 2 hod. uvítání všech přítomných sborů. Průvod seřazen na východním konci vesnice, který řídil br. velitel II. obvodu br. Saidl. Po seřazení odebral se průvod se sborovým praporem ke zbrojnici, kde hudba zahrála státní hymnu. Potom podnáčelník br. Horák Ed. uvítal všechny přítomné a zahájil slavnost odhalení desky. Vystřídalo se mnoho slavných řečníků, a na závěr za všechny přítomné sbory promluvil br. jednatel major Raus.