SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

2004: Obecní lesy

ZPRÁVA Z OBECNÍCH LESŮ SENORADY

Vážení občané obce Senorady,
čas utíká stále rychleji a rychleji, jsou tu opět Vánoce, svátky klidu a pohody a pak znova nový rok. Většina z nás se snažíme prožít tyto svátky doma v klidu, v pohodě, posezením a zavzpomínáním s přáteli a odtrhnout se od každodenního shonu a spěchu, který nás v posledních letech v té uspěchané době provází. Pro některé je to také čas uzávěrek a bilancování, co jsme stihli udělat a co ne, a také plánování na další rok. Proto využívám této příležitosti a chci Vás seznámit s hospodářskými výsledky v obecním lese Senorady za rok 2004.

Obec Senorady hospodaří na 79 ha půdy určené k plnění funkce lesa. Z toho je 34 ha les hospodářský, 39 ha les zvláštního určení ( Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice ), 1 ha les ochranný ( mimořádně nepříznivé stanoviště ) a 5 ha tvoří bezlesí a jiné pozemky.
V roce 2003 byly vypracovány nové lesní hospodářské plány pro hospodářský celek Obecní lesy Senorady, které platí 10 let, tedy do roku 2012. Tyto plány jsou pro nás závazné a určují nám celkovou výši těžeb, způsob zalesnění a péče o kultury, podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, výchovu porostů, obnovní postupy, bezpečnost produkce, opatření ochrany lesa a jiné specifické údaje týkající se hospodaření.
Hospodářská kniha eviduje také plochovou tabulku, kde je zaznamenán každý porost a veškeré údaje o něm např. kategorie lesa, hospodářský soubor, plocha, věk, zakmenění, dřeviny, zastoupení, bonita, zásoba v m3 atd. Zde se také vede podrobná lesní hospodářská evidence o každém porostu, co se v něm provedlo, v kterém měsíci a roce.

V roce 2004 bylo vytěženo 647 m3 dřevní hmoty a náklady na těžební činnost ( těžba, manipulace paliva, svazkování potahem, přibližování traktorem ) činily 161 207 Kč. Náklady na ochranu lesa ( lapáky ) činily 1 660 Kč, náklady na výchovné zásahy ( předmýtní úmyslná těžba do 40 let ) činily 5 440 Kč a byly provedeny na ploše 1,36 ha. Náklady na pěstební činnost ( stahování a pálení klestu, velparování BO, nákup a výsadba sazenic, postřik klikoroha borového, likvidace starých a stavba nových oplocenek, jejich opravy, vyžínání buřeně kolem sazenic, nátěr proti okusu zvěří atd.) činily 111 193 Kč. Náklady ostatní ( odborný lesní hospodář, režie ) činily 30 000 Kč.

Náklady celkem 309 500 Kč.
Příjmy z prodeje dřeva činily 564 863 Kč.

Získali jsme dotace od Ministerstva zemědělství 27 301 Kč.
Příjmy celkem 592 164 Kč.
Po rekapitulaci nám zůstává za rok 2004 zisk celkem 282 664 Kč.
S každoroční podrobnou zprávou je možno se seznámit na obecním úřadě u pana starosty.
Pro informaci : rok 2003 2002 2001 2000
Náklady celkem 250 063 Kč 340 126 Kč 281 940 Kč 207 218 Kč
Příjmy celkem 266 650 Kč 503 918 Kč 388 258 Kč 393 018 Kč
Zisk celkem 16 587 Kč 163 792 Kč 106 318 Kč 185 800 Kč

Na závěr bych se rozloučil přáním : Všechno nejlepší v Novém roce Vám přeje Libor Malý, správce obecního lesa

„Padá sníh do záhybů cest,
padá si, padá přímo z hvězd,
zableskne z výšky nad námi
chladnými jiskrami.
Snáší se k domům, stromům, stráním"