FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán DD 2018 Petice 2018 Ostatky 2018 Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Územní plán
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
22.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Obecně závazná vyhláška č.1/2000-o nakládání s komunálním odpadem

Zpět..

Vyhláška č. 1 / 2000 o nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce Senorady vydává dne 3.3.2000 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 a § 36 odst 1 písm. f zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem na katastru obce Senorady.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce nebo jejím katastru trvalé bydliště , na právnické osoby a podnikatelské subjekty, u nichž odpad vzniká a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Článek 2
Základní pojmy
a. Odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně.
b. Nebezpečnýrm odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v pňloze č. 2 k zákonu o odpadech.
c. Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání.
d. Nakládáním s odpady - jejich shromažd'ování, soustřed'ování, sběr, výkup, tňdění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
e. Shromažd'ováním odpadů - krátkodobé soustřed'ování odpadů do shromažd'ovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
f. Skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
g. Sběrem odpadů - soustřed'ování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
h. Využíváním odpadů - činnosti uvedené v pňloze č. 3 k zákonu o odpadech.
i. Odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v pňloze č. 4 k zákonu o odpadech.
j. Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
k. Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpády podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažd'ování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zaňzení:
a. Sběrné nádoby - typizované popelnice o objemu 110,120,240 I ve vlastnictví fyzických osob, vlastníků nebo správců nemovitostí - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t. j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
b. Sběrné nádoby - kontejnery (plastové nádoby, kovové kontejnery) o objemu 1 100 l ve vlastnictví oprávněné osoby umístěné na stabilním stanovišti na území obce k odkládání tříděného komunálního odpadu:
o skla (zelený plastový kontejner s nápisem sklo)


c. Odpadkové koše rozmístěné na území obce, slouží výhradně k ukládání drobného příležitostného odpadu (obaly z občerstvení, účtenky apod.)
d. Mobilní systém sběru nebezpečného odpadu - sběr je prováděn dvakrát ročně oprávněnou osobou v obci Senorady, o termínech a stanovišti jsou občané informováni způsobem v obci obvyklým. Zde lze doložit následující odpady např.: obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky; zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, popř. pneumatiky.


2. Původci, kteří produkují odpad zařazených podle Katalogu odpadů jako odpad podobný k o m u n á l n í m u (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.
Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání do zařízení určeného k využití nebo odstraňování stavebního odpadu. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
1. Odkládat komunální odpad na místech k tomu určených uvedených v čl. 3 této vyhlášky a ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí.
2. Odkládat tříděný komunální odpad (sklo) do označených sběrných nádob nebo na sběrném dvoře odpadů.
3. Odkládat nebezpečné odpady na sběrném dvoře odpadů nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů.
4. Přistavit sběrné nádoby o objemu 110.12,240 I určené k odkládání zbytkového odpadu na sběrné místo nejdříve večer přede dnem svozu (zpravidla ke kraji chodníku nebo ke kraji vozovky tak, aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování a odvozu a nebránily silničnímu provozu) a neprodleně zajistit přemístění vyprázdněných sběrných nádob zpět na stálé stanoviště.
5. Plnit sběrné nádoby na zbytkový odpad pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.
Článek 6
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí určených k bydlení
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rodinný nebo bytový dům, je jeho správcem nebo k němu má právo hospodaření či právo užívání je povinna:
1. K odkládání zbytkového odpadu zakoupit sběrnou nádobu o objemu 110 ,120,240 l nebo zajistit pronájem sběrné nádoby o objemu 110 l u Obecního úřadu Senorady, udržovat ji v dobrém technickém stavu, aby byla způsobilá manipulace a vyprazdňování. Doporučeným limitem pro stanovení dostatečného počtu a objemu sběrných nádob jsou 4 osoby na jednu sběrnou nádobu o objemu 110 l, 120 l.
2. Zajistit stálé stanoviště sběrné nádoby určené k odkládání zbytkového odpadu a udržovat na něm čistotu a pořádek.

Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby
Oprávněná osoba je povinna:
1. Nakládat s komunálním odpadem a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem o odpadech, ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto vyhláškou.
2. Vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství ke škodám na majetku a k úrazům.
3. Zajišťovat uložení sběrných nádob po vyprázdnění na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
4. Provádět pravidelný svoz podle dohodnutých cen, ve dnech, které jsou sjednány, a v dohodnutých časových intervalech (s minimální frekvencí svozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dní). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny.
5. Zajistit náhradní svoz v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností (porucha sběrného vozidla, nesjízdnost vozovky) nejpozději příští den.
6. Dodržovat při svozu odpadu bezpečnost a plynulost silničního a pěšího provozu.
7. Zabezpečovat čistotu a pravidelnou údržbu sběrových nádob ve vlastnictví oprávněné osoby.
Článek 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, t. j. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Článek 9
Poplatek za provoz systému shromažd'ování sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je upraven samostatnou obecně závaznou vyhláškou.
Článek 10
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí zastupitelstvo obce Senorady
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2000.Květoslava Adamová Vladimír Novák
místostarostka starosta

 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vložil: Vladimír Novák


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120, 67575 Mohelno
IČ: 00378593, telefon: 568 642 033
email: obec@senorady.cz
podatelna: podatelna@senorady.cz

Úřední hodiny: pátek 18-20hod

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 28
2. Hasiči.
Počet hlasů: 23
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 15
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 12
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 15
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 24
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 14
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 17
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 15
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Mikulášská besídka 2011
obr Dne 11. prosince 2011 se v kulturním domě Senorady konala Mikulášská besídka...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinky
obr NOVÉ KNIHY K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ MAZANÝ MEDVÍDEK, J. J. LAMB Vysloužilý policejní důstojník ze San Franciska Brad Lyon se usadil se svojí ženou Ashleigh v horách ve Virginii, aby zde vedli poklid..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2019 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2019 Miroslav Patočka