FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán DD 2018 Petice 2018 Ostatky 2018 Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Územní plán
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
22.5 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 - o poplatcích

Zpět..

Vyhláška 2/2001 o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Senorady vydává dne 10.5.2002 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecních zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Oddíl I
Základní ustanovení
Článek 1
Obec Senorady vybírá tyto poplatky:
1. poplatek ze psů
2. poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 2
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II
Poplatek ze psů
Článek 1
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.
Článek 2
Sazby poplatku činí ročně:
1.
a. za prvního psa v domácnosti 50,- Kč
b. za druhého a každého dalšího 50,- Kč

2. poživatelům invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu:
a. za prvního psa v domácnosti 50,- Kč
b. za druhého a každého dalšího psa 50,- Kč
Článek 3
1. Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť' těžce postižený s průvodcem).
2. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 30. 4. každého roku.
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 4
Poplatek ze psů se platí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Senorady, a to vždy do 30. 4. stávajícího roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 5 Kč.
Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 1
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění dočasných skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky, ... a další prostory přístupné každému bez omezení.
3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. l. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Článek 2
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
Článek 3
Sazby poplatku činí:
1. Za použití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení za krátkodobé používání místa mimo tržiště za 1 m2 a den 10,- Kč.
Za trvalé umístění prodejního zařízení je stanoven roční paušální poplatek ve výši 5.000,- Kč.
2. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a za skládku stavebního materiálu nebude vybírán poplatek po dobu platnosti stavebního povolení. Po uplynutí stavebního povolení a za nepovolenou skládku se vyměřuje poplatek 5,- Kč za 1 m2 a rok.
Oddíl IV
Všeobecná ustanovení
1. Veškeré poplatky uvedené ve vyhlášce jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku do pokladny OÚ, nebo složenkou na jeho účet. Nebudou-li včas a ve správné výši uhrazeny, může obec zvýšit poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Správu poplatků uvedených v této vyhlášce vykonává zdejší obec a při ňzení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dozvěděla o skutečnosti, která je předmětem poplatku.
4. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník dozvěděl od obce o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku, běží nová tňletá Ihůta.
5. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplyne-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let.
6. Tato vyhláška na základě schválení obecním zastupitelstvem ze dne 10. 5. 2002 ruší vyhlášku č. 1/1997 o místních poplatcích ze dne 24. 1. 1997.
7. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2002.

Květoslava Adamová Vladimír Novák
místostarostka starosta

 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vložil: Vladimír Novák


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120, 67575 Mohelno
IČ: 00378593, telefon: 568 642 033
email: obec@senorady.cz
podatelna: podatelna@senorady.cz

Úřední hodiny: pátek 18-20hod

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 28
2. Hasiči.
Počet hlasů: 23
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 15
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 12
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 15
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 24
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 14
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 17
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 15
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Prvomájový průvod
obr Dne 1.května 2008 proběhl tradiční prvomájový průvod. Šlo již o 11.ročník. ..
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Ani mouše by neublížili, Slavenka Drakuličová
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮKČENÍ V KNIHOVNĚ Kniha známé chorvatské prozaičky a esejistky se ve třinácti živě vykreslených portrétech zamýšlí nad případy Slobodana Miloševiće, Biljany Plavšićové, Ratka Mladić..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2019 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2019 Miroslav Patočka