FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Petice 2018 Ostatky 2018 Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Otázky a odpovědi

Zpět..

1. Čím se celá stavba začíná? Kde se bude kopat nejdříve?

Harmonogram stavebních prací a s tím související realizace v jednotlivých úsecích je záležitostí zhotovitele. V krajské komunikaci je trasa kanalizace vedena v ose jízdního pruhu, výkopové práce budou tedy realizovány vždy v jedné polovině vozovky, tak aby byl zachován průjezdný jeden jízdní pruh, kde bude doprava řízena semafory. V obecních komunikacích je taktéž trasa vedena v ose jízdního pruhu, pokud to umožňuje průběh stávajících podzemních inženýrských sítí nebo šířkové uspořádání vozovky, zde bude doprava řešena stanovením objízdných tras.

2. Kde budu mít vyvedeno odbočení pro napojení přípojky?

Odbočení pro napojení přípojek bude konzultováno s každým majitelem nemovitosti, který projeví zájem o projektové práce na přípojku. Majitelé nemovitostí mají možnost nechat si zpracovat projektovou dokumentaci na základě objednávky. Pokud se majitel nemovitosti rozhodne nechat si zpracovat projektovou dokumentaci jiným způsobem, bude nutné doložit tuto dokumentaci zpracovateli projektové dokumentace na zhotovení stavby tak, aby bylo možné zaznačit požadované místo pro vyvedení a ukončení odbočky kanalizační přípojky.

3. Jakou délku přípojky budu kopat?

Délka přípojky bude různá dle umístění vlastní nemovitosti vůči trase splaškové kanalizace. Obec nemá povinnost zřizovat přípojky, přesto bude občanům nápomocna výstavbou a vyvedením části přípojky (odbočení pro napojení přípojky) pokud možno za hranici dopravní a technické infrastruktury. Tedy za okraj silnice, chodníku, případně trasu podzemních inženýrských sítí tak, aby se do těchto ploch již výstavbou kanalizačních přípojek nemuselo zasahovat … Zbylou část přípojky, přesto, že povede po obecním pozemku, povoluje, hradí a zřizuje majitel nemovitosti, který je také majitelem budoucí přípojky v celé délce včetně části odbočení pro napojení přípojky, která bude realizována v rámci výstavby stok veřejné kanalizační sítě, tedy od místa napojení na kanalizační stoku (odbočovací kus) až po hranici připojované nemovitosti.

4. Kolik mě bude stát vybudování přípojky? Kolik vypracování a povolení projektové dokumentace přípojky?

Cena stavebních a výkopových prací se liší v závislosti na délce a hloubce přípojky. Značnou roli zde hraje skutečnost, zda je majitel nemovitosti schopen provést práce svépomocí či se rozhodne svěřit vše odborné firmě. Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky včetně zajištění vyjádření všech správců a provozovatelů sítí dopravní a technické infrastruktury, souhlasů vlastníků dotčených pozemků, případně dalších účastníků řízení a nezbytných náležitostí a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje) činí 3.000,- Kč.

5. Kolik budu platit za stočné?

Pokud bude kanalizaci a ČOV provozovat Svazek vodovodů a kanalizací, potažmo Vodárenská a.s., divize Třebíč, jsou ceny stočného pro jednotlivé divize pevně stanoveny. Dokument o vývoji cen vodného a stočného naleznete v přílohách.

6. Jak se vypočítá stočné v případě, že mám vlastní studnu?

Výpočet stočného se stanoví:
 u majitelů, kteří odebírají pouze vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dle skutečně spotřebované vody měřené vodoměrem
 u majitelů, kteří mají svoji studnu je výpočet proveden osazením vodoměru na studnu, nebo paušální částkou na každého trvale hlášeného obyvatele dotčené nemovitosti dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje směrná čísla roční spotřeby vody pro byty, rodinné domy, rekreační chaty a podobně.

7. Kdo bude kanalizaci provozovat?

Otázky budoucího provozování jsou prozatím předmětem jednání.

8. Co mám udělat se stávající žumpou?

Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, viz § 18 odst.4). Stávající žumpy bude nutné potrubím přípojky obejít nebo případně projít, avšak žumpa se musí vyčerpat a zasypat nezávadným materiálem (pískem,
štěrkem apod.), případně úplně rozebrat. Vyčištěnou a odpojenou jímku je možné dále využít k zachytávání dešťové vody a následnému zalévání.

9. Nyní mám svedenu dešťovou vodu ze dvorka do žumpy, co s tím?

Do přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (tzn. odpadní vody z kuchyně, koupelny, pračky, WC apod.). Dešťové vody ze střech či dvorků je nutné důsledně oddělit. Projektant každému zájemci navrhne při osobní návštěvě u vás vhodné, co možná nejméně nákladné technické řešení přípojky.

10. Kdy mne navštíví projektant?

Každou přípojku je nutné zkoordinovat s navrženým řešením kanalizace. Všechny technické záležitosti s Vámi projektant projedná, kontakt viz formulář objednávky. Doporučujeme sledovat webové stránky obce a hlášení rozhlasu. Projektant pravděpodobně začne navštěvovat občany, kteří projeví zájem o vypracování projektu přípojky již v druhé polovině měsíce listopadu. Zájemci si mohou objednávkový formulář stáhnout a vytisknout, příp. vyzvednout na obecním úřadě.

11. Kdy můžou být zahájeny práce u mne doma? Kolik mám času?

Každý majitel nemovitosti se může na budování přípojky připravit tím, že bude mít připravenu a vyhotovenu projektovou dokumentaci a tu povolenou příslušným stavebním úřadem (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje). Samotné napojení přípojky není ovšem možné dříve, než bude vybudována a zkolaudována příslušná kanalizační stoka s odbočkou pro napojení, stoka dále přivedena na čistírnu odpadních vod a tato uvedena do provozu.

12. Kdo zkolauduje moji přípojku?

Domovní přípojky nejsou vodním dílem, užívání stavby nevyžaduje souhlas s užíváním ani kolaudační souhlas. Před samotným zahrnutím výkopu je ovšem nutné, aby byl přizván pracovník pověřený budoucím provozovatelem nebo obcí, který přípojku zkontroluje, zejména se zaměřením na řádné oddělení splaškových vod od vod dešťových.

13. Platí se v rámci zkušebního provozu stočné?

Ano, již v rámci zkušebního provozu je nutné hradit stočné. Nemovitost je připojena a vypouští splaškové vody, již využívá kanalizaci a ČOV.

14. Jak dlouho trvá zkušební provoz?

Zkušební provoz trvá 1 rok.

15. Jakým způsobem bude zpracován a povolen projekt kanalizační přípojky?

V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se obec zavazuje, že:
 pro Vás nechá zhotovit projektovou dokumentaci splaškové kanalizační přípojky. Projekt bude vyhotoven projektantem, kterého určí obec,
 zajistí vydání územní rozhodnutí o umístění stavby, ktený je podle zákona pro stavbu kanalizační přípojky potřebný, To neplatí v případě, když bude nevydání územního rozhodnutí způsobeno překážkami na Vaší straně.

V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se zavazujete, že:
 jste srozuměn, že projekt kanalizační přípojky a získání územního rozhodnutí bude zpoplatněno
částkou 3.000 Kč,
 poskytnete veškerou součinnost, která je nutná pro zpracování projektu kanalizační přípojky
a získání územního rozhodnutí,
 souhlasíte s navrženou trasou kanalizační přípojky dle formuláře „souhlas s umístěním kanalizačních přípojek“.

16. Co je ,,souhlas s umístěním kanalizačních přípojek"?

Svým souhlasem dáváte svolení, že na Vámi vlastněném pozemku (pozemcích) může být
provedena stavba kanalizační přípojky a zároveň dáváte svolení se stavbou kanalizačních přípojek
na pozemcích sousedních.

17. Na co uděluji projektantovi plnou moc"?

Plnou mocí, která Vám bude předložena k podpisu, udělujete právo zhotoviteli projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky jednat za Vás ve věci získání veškených potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy, provozovatelů a vlastníků technické infrastruktury k projektové dokumentaci dané kanalizační přípojky, Tato vyjádření jsou nedílnou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zároveň plná moc slouží k tomu, aby bylo možné za Vás o územní rozhodnutí zažádat.

18. Jaká jsou pravidla pro umístění přípojky a kde ji mám umístit?

Trasa kanalizačních přípojek se navrhuje dle několika základních pravidel:
 Vnitřní průměr potrubí kanalizační přípojky bude v profilu DN 150 mm
 Minimální sklon kanalizační přípojky bude 20 %o (2 výškové cm na délku potrubí 1 m)
 Přípojka by měla být umístěna tak, aby bylo možné co nejjednodušším způsobem (nejkratší cestou) napojit vnitřní kanalizaci předmětného domu.
 Kanalizační přípojka musí vést kolmo na kanalizační stoku.
 Každá nemovitost bude mít vždy pouze jednu přípojku. Obecně platí, že jedno číslo popisné = jedna přípojka. Pokud bude odkanalizován například rodinný dům a garáž, musí se odpadní potrubí vnitřní kanalizace spojit před napojením do kanalizační přípojky.
 Veškeré objekty předčištění či jímání odpadních vod (žumpy, septiky) musí být bezpodmínečně odpojeny, zasypány či zcela odstraněny.
 


Vložil: Dana Prušková


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 93
2. Hasiči.
Počet hlasů: 94
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 56
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 55
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 60
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 83
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 54
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 66
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 99
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Slavnostní otevření hřiště - fotografie
obr Dne 30.8.2015 proběhlo slavnostní otevření víceúčelového sportovního hřiště Senorady...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Cela smrti, John Grisham
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ V roce 1967 vyletěly v mississippském městečku Greenville do povětří kanceláře židovského právníka Marvina Kramera, aktivisty hnutí za občanská práva. Zrovna si ta..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2020 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka