SENORADY.CZ

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Poplatky
- Územní plán
- Kanalizace
- Volby
- Dotazníky
- Zpravodaj
- Bezpečnost
- Ostatní

OKOLÍ
- Řeka Oslava
- Fotografie
- Webcam arch.
- Zahrada
- 3D foto
- Enviro info
- Geocaching
- GPS trasy
- Galerie
- Sportovní hřiště

HISTORIE
- Historie
- Rodáci
- Mapy
- Paměti
- Pověsti
- Z kronik
- Arch. fota
- Pozvánky
- Pohlednice
- Listiny
- Exponáty
- Knihy (MZA)
- Genealogie
- Výzkum

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři
- Sokol
- Mládež
- Motorkáři
- Farnost

TRADICE
- Plesy
- Ostatky
- Velikonoce
- 1.máj
- Dětský den
- Pouť
- Hody
- Strašidelný rej
- Vinné košty
- Mikuláš

AKCE
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUÁLNÍ
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

KNIHOVNA
- Informace
- Aktuality
- Nové knihy

FOTBAL A
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

FOTBAL B
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Výroční členská schůze MS Senorady

Dne 3.3.2007 se ve staré hospodě konala Výroční členská schůze Mysliveckého svazu Senorady.Předseda MS ing.Josef Bureš úvodem přivítal členy sdružení i pozvané hosty.
Ve své zprávě zhodnotil činnost Mysliveckého sdružení v uplynulém roce.Uvedl,že po zavedení motivačního programu se morálka členů MS zlepšila o 100%,což bylo hlavně patrné na brigádách a účasti členů na dalších akcích pořádané svazem.Poděkoval všem členům za celoroční práci a obětavost se kterou se svých úkolů zhostili.
Členové MS poté schválili plán práce na rok 2007.
Dalším příspěvek patřil hospodáři sdružení p.Jaroslavu Adamovi.Ten hlavně poukázal na ztráty ve stavech zvěře vzniklé loňskou tuhou zimou.Bylo nutné regulovat plánované odstřely a i v letošním roce bude potřeba v tomto trendu pokračovat.
Hlavním úkolem těchto dní je opravit posedy poškozené silnými větry,věnovat se kvalitnímu dokrmování spárkaté zvěře, dále pak založit krmítka pro zajíce a krmeliště pro černou.
Za tímto účelem bylo zakoupeno 20 pytlů kukuřice a 10 pytlů medikovaného krmiva.
Závěrem svého vystoupení kritizoval nevalnou spolupráci se zástupci pověřeného úřadu,odboru životního prostředí Ivančice.
Zprávu o hospodaření s fin. prostředky přednesl finanční hospodář p.Karel Hošek.
Z jeho zprávy vyplynulo,že hlavními zdroji příjmů jsou myslivecké zábavy,brigády
na výstavbu oplocenek a finanční příspěvky.Členům předložil tabulku ze které byly tyto údaje patrné,včetně údajů o výdajích sdružení. Před otevřením diskuze konstatoval předseda revizní komise p.František Adam,že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady ve vedení účetnictví a hospodaření MS Senorady.
První diskuzní příspěvek se týkal termínové kolize některých akcí s akcemi Sokola
Senorady,jejímiž členy jsou i někteří členové MS.Plánování termínů akcí proto bude věnována zvýšená pozornost.Druhý a zároveň poslední diskuzní příspěvek patřil málo
transparentní činnosti Společenství vlastníků.Její předseda p.Josef Adam si vzal za své zajištění průhlednosti práce tohoto společenství.
Závěrem předseda sdružení poděkoval členům za hojnou účast a schůzi ukončil.

Všechny přítomné přivítal předseda sdružení ing.Josef Bureš
Svoji zprávu představil hospodář sdružení p.Jaroslav Adam.
I po ukončení schůze se pokračovalo ve volné diskuzi.