Obec Senorady

Závěrečný účet obce za r.2005

Návrh závěrečného účtu obce Senorady za rok 2005

Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2005

Neinvestiční přijaté dotace z Jihomoravského kraje (pol.4112) 5.400,--
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu –Úřad práce (pol.4116) 40.000,-
Neinvestiční přijaté dotace od kraje na lesy (pol. 4122) 56.302,-
Investiční přijaté dotace ze státního fondu – skládka (pol.4213) 63.633,-

Účelové dotace poskytnuto čerpáno v Kč

ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 40.000,- 40.000,-
ÚZ 90105 Nakládání s odpady 63.633,- 63.633,-
ÚZ 103 Příspěvek na obnovu lesa 53.742,- 53.742,-
ÚZ 531 Na činnost hasičů 2.560,- 2.560,-

-Rozpočet obce na rok 2005-

Rozpočet obce na rok 2005 ve výši 2189 tisíc Kč byl zveřejněn dne 15.2.2005 a schválen v zastupitelstvu dne 4.3.2005. Do doby schválení rozpočtu bylo platné rozpočtové provizorium a to ve výši 500.000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtová opatření v pořadí č. 1 až 6 byla schválena v zastupitelstvu následovně: RO č.1 schváleno dne 1.4.2005, RO č.2 bylo schváleno 6.5.2005, RO č.3 dne 10.6.2005, RO č.4 dne 3.9.2005, RO č.5 dne 11.11.2005 a RO č.6 dne 2.12.2005.

Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč

Příjmy celkem po konsolidaci 3.031.000,- 3.226.200,- 3.656.404,33
- z toho: daňové 2.430.600,- 2.429.900,- 2.804.071,--
nedaňové 595.000,- 630.500,- 626.998,33
kapitálové - - -
dotace 5.400,- 165.800,- 191.396,86
Výdaje celkem po konsolidaci 2.189.000,- 2.331.700,- 2.189.508,37
- z toho: běžné 1.859.500,- 2.187.400,- 2.071.943,52
kapitálové 329.500,- 144.300,- 143.626,71
Saldo příjmů a výdajů -842.000,- -894.500,- -1.466.895,96

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2005 přebytek 1.466.895,96

Zůstatky na účtech k 31.12.2005

231 10 základní běžný účet u Komerční banky 3.028.013,88

-Kapitálové výdaje-

- dokumentace na výstavbu chodníků podél hlavní silnice 16.065,-- Kč
- doúčtování materiálu na rekonstrukci kulturního domu 1.316,71 Kč
- doúčtování rekultivace skládky TKO 117.839,-- Kč
- inženýrská činnost – autobusová zastávka 4.836,-- Kč
- záložní zdroj k počítačové síti 3.570,-- Kč
Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila 16.573,40 Kč.

Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
TJ Sokol Senorady – 10.000,- Kč, malá kopaná 5.000,- Kč a Mateřská škola Mohelno 1.000,- Kč. Členský příspěvek do svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč činil 2.005,- Kč, do svazku obcí „Vodovody a kanalizace“ Třebíč činil částku 4.010,- Kč a 198,- Kč do Energetického sdružení obcí jižní Moravy.

-Inventarizace majetku-

Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 2.12.2005 ke dni 31.12.2005. Podložena inventarizačními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním. Rozdíly zjištěny nebyly. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu dne 17.3.2006.
Vyřazen majetek z evidence nebyl.
Nově zařazený majetek – rekonstrukce víceúčelové budovy
- vodovodní přípojka Vranov
- plynovod
- chodník do vývozu (část)
- záložní zdroj k počítači
- stojany košíkové + koše, vybavení posilovny, vybavení kanceláře (skříň + stůl), výstroj pro hasiče, krizový mobil

-Vedení účetnictví-

Obec účtovala v roce 2005 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací.
Fondy obec zřízeny nemá.
Podnikatelskou činnost obec nemá.

Příloha
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

Výkazy FIN 2-12M a plnění rozpočtu ÚSC a Rozvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.Vyvěšeno: 9.6.2006
Sňato: 30.6.2006

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 5

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Vladimír Novák
  • Poslední změna: 2006-11-13 10:18:56