×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis z třetího zasedání zastupitelstva obce dne 12.1.2007

Zpět..

Starosta zahájil třetí zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přítomné přivítal.


1) Technický bod

Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vladimír, Adamová Květa,Rosa de Pauli Kristýna,Zelníčková Jiřina, Horký David,Koníček Aleš,Jurka Jan

Omluveni: Trávníček Antonín,Chaloupka Jan

Zapisovatelkou je jmenována Jitka Adamová.
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu
třetího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Aleš Koníček a Jiřina Zelníčková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.12
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Aleše Koníčka a Jiřinu Zelníčkovou

Hlasování č.12: pro-7, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

1) Technický bod (přivítání,zapisovatel,ověřovatelé zápisu, schválení programu)
2) Projednání nových ceníků za svoz odpadu
3) Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím
4) Projednání odměn zastupitelů
5) Zřízení míst pro veřejně prospěšné práce
6) Rozpočet obce pro rok 2007
7) Přihláška obce do sdružení Energoregion 2020
8) Diskuze

Hlasování č. 13: pro-7, proti-0, zdržel se-0


2) Projednání nových ceníků za svoz odpadu

Starosta předložil zastupitelům návrh nových ceníků svozové fi.SITA na rok 2007.V nových cenících nedošlo k navýšení cen za svoz a likvidaci odpadu.

Usnesení č.14
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceníků za svoz a likvidaci odpadu pro r.2007

Hlasování č.14 :pro-7,proti-0,zdržel se-0


3) Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím

Obecní zastupitelstvo projednalo aktualizaci Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím,dle zákona 106 /1999 Sb.

Usnesení č.15
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici o svobodném přístupu k informacím.

Hlasování č.15: pro-7,proti-0,zdržel se-0


4) Odměny zastupitelstva

Starosta seznámil zastupitele s návrhem odměn členů obecního zastupitelstva.Po krátké diskuzi bylo zastupitelstvem navrženo zvýšení odměn o 1.000- Kč pro starostu a místostarostku obce.Tyto odměny,stejně jako odměny ostatních zastupitelů jsou v souladu s vládním nařízením 37/2007 platného od 1.1.2007, pro odměňování členů obecních zastupitelstev a nedosahují max. hodnot.

Usnesení č.16
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými odměnami pro členy zastupitelstva obce.

Hlasování č.16: pro-7,proti-0,zdržel se-0


5) Zřízení míst pro veřejně prospěšné práce

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh starosty obce na zřízení míst pro veřejně prospěšné práce.Navýšilo počet míst z plánovaných dvou na čtyři s tím,že počet přijatých zaměstnanců bude závislý na množství práce v obci.Starosta zažádá o dotaci na nově vytvořená místa Pracovní úřad Brno-venkov.

Usnesení č.17
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr zřízení čtyř míst pro veřejně prospěšné práce.

Hlasování č.17: pro-7,proti-0,zdržel se-0


6) Rozpočet obce na rok 2007

S návrhem rozpočtu na rok 2007 seznámil přítomné starosta obce.Zároveň podal vysvětlení,
čeho se týkají rozpočtové položky : Zastupitelské orgány /odměny zastupitelů,telefony,
cestovné/ Činnost místní správy /mzdy zaměstnanců OÚ včetně odvodů, materiál, voda, el.energie, poštovné, telefony, zpracování účetnictví, opravy a udržování, programové vybavení, cestovné/ Jiný návrh na skladbu rozpočtu nebyl podán a po krátkém projednání bylo hlasováno.Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č.18
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2007.

Hlasování č.18: pro-7,proti-0,zdržel se-0


7) Přihláška obce do sdružení Energoregion 2020

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na vstup obce do sdružení obcí Energoregion 2020.
Členstvím v tomto sdružení má obec další možnosti podání žádostí o dotační tituly týkající se
zkvalitnění života v našem regionu.

Usnesení č.19
Obecní zastupitelstvo schválilo podání přihlášky do sdružení obcí Energoregion 2020.

Hlasování č.19: pro-7,proti-0,zdržel se-0


8) Diskuze

V rámci diskuze byly projednány úkoly týkající se organizace VII.obecního plesu a neuspo-kojivá kvalita pitné vody.Starosta obce vstoupí do jednání s dodavatelem (VAS Třebíč) z důvodu co nejrychlejší nápravy.Pokud tato jednání nepovedou k nápravě bude dalším krokem písemná stížnost a žádost o rozbor vody Hygienou Brno.
Starosta poděkoval zastupitelům za účast a po projednání všech bodů programu zasedání ukončil ve 21.30hod.

v Senoradech dne : 15.1.2007

Zapsala: Adamová Jitka


PŘÍLOHA K ZÁPISU :
Rozpočet obce na r.2007

Příjmy roku 2007
daňové příjmy 2875.300,-
nedaňové příjmy 474.600,-
z toho - dotace SR na výkon správy ….9.200,-
- lesní hospodářství 310.000,-
- pohledávka za vodu ….2.600,-
- za místní rozhlas ….700,-
- pronájem KD ….12.500,-
- pronájem obecního bytu ….30.000,-
- prodej pozemku ….10.200,-
-dividenda ….10.000,-
- pronájem pozemků 64.600,-
- příjmy z úroků ….25.000,-
celkem 3 349.000,-

Výdaje roku 2007
lesní hospodářství 276.000,-
čištění odpad.vod 1.300,-
silnice ….1 306.800,-
pitná voda ….69.600,-
základní škola a školka ….199.000,-
činnost knihovnická ….44.700,-
provoz víceúčel.budovy ….96.000,-
tělovýchova a sport ….50.000,-
bytové hospodářství ….21.000,-
veřejné osvětlení ….80300,-
svoz odpadu ….184.600,-
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 443.800,-
sbor dobrovolných hasičů ….26.500,-
činnost správy a zastupitelstva obce 920.700,-
celkem 3 725.300,-

Financování roku 2007
splátka úvěru ….432.000,-Rekapitulace roku 2007
příjmy roku 2007 3 349.900,-
výdaje roku 2007 4 157.300,-
rozdíl *-807.400,-
použití přebytku 807.400,-
rozdíl 0,-

 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2007-03-09 19:32:08


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Hody 2013 - mája
obr Ačkoliv této akci letoc moc nenahrávalo datum (pátek 13.), přesto se uskutečnila a dopadla dobře. Mluvíme o ručním stavění máje na senoradské svatováclavské krojovné hody. Mája se letos tyčí do výšky ..
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Odvrácená tvář moci - Zločiny českých králů, Polách Antonín
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Nová kniha znalce českých dějin a autora úspěšných historických románů Antonína Polácha se tentokrát pouští do pátrání v neprobádané oblasti temných stránek osobno..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka