Obec Senorady

Dopady změn legislativy a cen energií na odpadové hospodářství v naší obci

Od 1.1.2021 vešel v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 12.7.2021 vyšla v platnost vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jsme na počátku cesty k cirkulárnímu hospodářství, které usiluje o co možná největší zvyšování recyklace a minimalizaci odpadu, který není dále využit. Cílem by nemělo být produkt – vytěžit – vyrobit – využívat – vyhodit, ale řídit se pravidlem, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, nebo se po využití stává zdrojem.

Nová legislativa výrazně zvýšila tlak na snižování produkce komunálních odpadů končících na skládce. Bylo zavedeno postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Pokud je dodržena maximální stanovená výše produkce, která činí 200kg/osoba/rok a měla by se snižovat na 120kg/osoba/rok v roce 2030, má obec nárok na třídící slevu. Pokud však tyto limity překročí, platí pro každou tunu nadlimitního množství odpadu sazba uvedená výše.

Je velmi důležité přemýšlet o životnosti a možném dalším využití (recyklaci) použitého materiálu, již při jeho pořizování. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Naše obec bude muset vynaložit prostředky nejen na skládkování, ale v roce 2022 dojde také k navýšení cen za svoz odpadů. To je způsobeno zejména zvýšením cen energií, pohonných hmot a zvyšující se inflací. Obec v posledních letech za svoz a likvidaci odpadů doplácela nemalé částky. Přestože občané naší obce odpady zodpovědně třídí, současný poplatek za svoz a likvidaci odpadů – nejen komunálních, ale i tříděných – ani zdaleka nepokrývá náklady. Zastupitelstvo obce přijetím nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 schválilo navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022 na 650,-kč/poplatníka, osoby s úlevou 550,-Kč.

Na podzim roku 2021 byly pořízeny další kontejnery na tříděný odpad, na které byla získána dotace ve společném projektu Mikroregionu Ivančicko.

Kategorie Nejnovější

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2021-12-21
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková
  • Poslední změna: 2021-12-22 00:32:50