×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis ze sedmnáctého zasedání zastupitelstva obce

Zpět..

Zápis

o průběhu 17.tého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 20.3.2009 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil sedmnácté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Koníček Aleš,
Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín, Jan Chaloupka

Omluveni: Horký David, Kristýna Rosa de Pauli

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu sedmnáctého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Koníček Aleš a Adamová Květa, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu sedmmáctého zasedání zastupitelstva obce Aleše Koníčka a Květy Adamové.

Hlasování č.112 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č.113
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Schválení rozpočtu na rok 2009
3) Schválení počtu pracovníků na VPP
4) Zabezpečení hasičské zbrojnice
5) Žádost myslivců o pronájem pozemku
6) Žádost o odkoupení pozemku – Hošek Karel
7) Záměr zbudování kanalizace v obci
8) Prodej pozemku
9) Diskuse


Hlasování č.113 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

2) Schválení rozpočtu na rok 2009

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2009. Příjmy a výdaje rozpočtu činí 4.072 tisíc Kč. Navržený rozpočet dle paragrafů a položek je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 114

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2009 jako vyrovnaný. Dále ZO schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v rozpočtu.
Dále zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100.000,- Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů.).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Hlasování č. 114: pro-7, proti-0, zdržel se-0

3) Veřejně prospěšné práce v obci
Zastupitelstvo obce projednalo zřízení 4 pracovních míst na veřejně prospěšné práce v obci. Tito pracovníci budou z řady uchazečů o práci, na které dostane obec dotaci z Úřadu práce Brno-venkov , jsou to: Adamová Květa, Budín Jaromír, Dohnal Vítězslav, Michálek Martin.

. Usnesení č. 115
Zastupitelstvo schvaluje zřízení 4 pracovních míst na VPP v obci.

Hlasování č.115 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

4) Zabezpečení hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce projednalo stav zabezpečení hasičské zbrojnice a shledalo je nedostatečným.Vchod hasičské zbrojnice bude doplněn mříží a rovněž budou vyměněny
vložky dveř.í

Usnesení č.116
Zastupitelstvo souhlasí

Hlasování č.116 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

5) Žádost myslivců o pronájem pozemku u vodárny v Lohu.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost myslivců o pronájem pozemku okolo bývalé vodárny v Lohu. Jedná se o parcelu č. 2788/3. Přes uvedený pozemek je možný přístup k vlastní vodárně, kterou obec myslivcům odprodala.

Usnesení č.117
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek p.č. 2788/3 .

Hlasování č.117 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

6) Žádost o dokoupení pozemku – Karel Hošek č.157
Zastupitelstvo obce projednalo žádost, ve které Karel Hošek žádá o přikoupení 3 m širokého pásu pozemku , na již odkoupený pozemek. (parc.č.4316/23)

Usnesení č.118
Zastupitelstvo obce se usneslo, že se provede nejprve místní šetření na místě samém .
Po té bude rozhodnuto o dalším postupu.

Hlasování č.118 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

7) Kanalizace v obci - záměr
Starosta seznámil zastupitele o prvotním jednání týkající se možnosti vybudování kanalizace v obci.Dále je seznámil o nutnosti dalších jednání s dotčenými orgány a nutnosti získání
alespoň předběžných stanovisek.

Usnesení č.119
Zastupitelstvo schvaluje záměr a zároveň pověřuje starosty obce k vedení dalších kroků nutných ke zmapování situace kolem možnosti vybudování kanalizace v obci. starosty obce

Hlasování č.119 : pro-7, proti-0, zdržel se-0

8) Prodej pozemku.
Po vyvěšení záměru prodat pozemek p.č.5499 o výměře 2000 m2 se jiný zájemce nepřihlásil, a tak zůstává jediný zájemce , a to manželé Hobíkovi, Sportovní 7, Ivančice.

Usnesení č. 120
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcela č. 5499 manželům Hobíkovým, Sportovní 7, Ivančice. Cena 1 m2 pozemku je 10,- Kč.

Hlasování: č.120: pro-7,proti-0, zdržel se-0


9) Diskuse

V diskusi byla řešena prořezávka vzrostlých líp podél hlavní silnice v obci odbornou firmou. Jedná se především o strom u Chaloupků č. 99 a u bytovek. Suchá lípa před obchodem se musí pokácet. Starosta se pokusí dojednat pokácení suché lípy,v rámci výcviku,s velitelem HZS Ivančice.

Ve 20.30 hod. starosta,po projednání všech bodů,ukončil zasedání.V Senoradech 27.3.2009


Zapsala: AdamováOvěřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta
 


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2009-03-28 18:09:37


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 79
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 85
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 112
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 80
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 93
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Mikuláš 2006
obr V neděli 3.12.2006 proběhla v kulturním domě Mikulášská besídka. Po vystoupení žáků ZŠ Mohelno skutečně přišel Mikuláš i s čertem a andělem...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Pravé domácí, Ivanka Devátá
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Náš život se neskládá jen z přelomových událostí, jako jsou promoce, svatby, křtiny, rozchody a ztráty. Jeho součástí jsou i miliony střípků v podobě vtipných odpo..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka