Zápis ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce dne 2.3.2007

Starosta zahájil čtvrté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.10 hodin a přítomné přivítal.

1) Technický bod

Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vladimír, Adamová Květa,Rosa de Pauli Kristýna,Zelníčková Jiřina, Horký David,Koníček Aleš,Jurka Jan,Trávníček Antonín,Chaloupka Jan

Zapisovatelkou je jmenována Jitka Adamová.
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu
čtvrtého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Aleš Koníček a Jan Jurka, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.20
Zastupitelstvo schvaluje Jitku Adamovou za zapisovatelku a za ověřovatele zápisu Aleše Koníčka a Jana Jurky.

Hlasování č.20: pro-9, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

1) Technický bod (přivítání,zapisovatel,ověřovatelé zápisu, schválení programu)
2) Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů Mohelno
3) Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení Senorady
4) Žádost o příspěvek – TJ Sokol Senorady
5) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů
6) Informace o provozování studní a vrtů a zánik povolení k odběru podzemních vod
7) Schválení registrace a provozního řádu knihovny
8) Diskuze

Hlasování č. 21: pro-9, proti-0, zdržel se-0


2) Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů Mohelno

Obecní zastupitelstvo projednalo a zamítlo žádost o poskytnutí finančních prostředků Základní organizaci včelařů se sídlem v Mohelně.

Usnesení č.22
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o příspěvek pro Český svaz včelařů ZO Mohelno.

Hlasování č.22 :pro-9,proti-0,zdržel se-0


3) Žádost o příspěvek – Myslivecké sdružení Senorady

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Senorady o finanční příspěvek na zajištění nákupu krmiva pro zvěř v honitbě Senorady.

Usnesení č.23
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin.příspěvku MS Senorady ve výši 10.000 Kč.

Hlasování č.23: pro-9,proti-0,zdržel se-0


4) Žádost o příspěvek – TJ Sokol Senorady

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Senorady o finanční příspěvek na zajištění
sportovní sezóny 2007 .

Usnesení č.24
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Senorady na činnost,ve výši 15.000 Kč.

Hlasování č.24: pro-9,proti-0,zdržel se-0


5) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů

Obecní zastupitelstvo projednalo Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů uzavřenou mezi Obcí Senorady a Městem Ivančice,za žáky obce,kteří plní povinnou školní docházku 2006/2007 v ZŠ TGM v Ivančicích.

Usnesení č.25
Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s Městem Ivančice .

Hlasování č.25: pro-9,proti-0,zdržel se-0


6) Informace o provozování studní a vrtů a zánik povolení k odběru podzemních vod

Starosta obce seznámil zastupitele s novými podmínkami provozování studní a vrtů pro odběr podzemních vod po 1.1.2008.Upozornil je na všechna úskalí, která mohou nastat při povolování odběru podzemních vod.
7) Schválení registrace a provozního řádu knihovny

Obecní zastupitelstvo projednalo znovuotevření veřejné knihovny,provozní řád a schválilo
zaslání žádosti o registraci nutnou k provozování knihovny.Vedením knihovny je pověřena
sl.Koníčková.Knihovnické hodiny budou v pátek od 17.00 do 19.00 hod.

Usnesení č.26
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o registraci a provozní řád knihovny.

Hlasování č.26: pro-9,proti-0,zdržel se-0

8) Diskuze

V rámci diskuze byl projednán stav kapličky,která je v letošním roce 200 let stará a zasloužila by si celkovou rekonstrukci. Projekt na opravu má obec hotový,starosta obce vstoupí do jednání s Krajským úřadem a Památkovým ústavem Brno o případnou dotaci na opravu.

Starosta poděkoval zastupitelům za účast a po projednání všech bodů programu zasedání ukončil ve 21.10hod.

v Senoradech dne : 5.3.2007